• Expert Series Eyelash Adhesive

  Lash Tavern Expert Series Adhesive

  $55.00
 • Top Shelf Eyelash Adhesive

  Top Shelf Volume Adhesive

  $35.00
 • Pro Classic Eyelash Extension Adhesive

  Lash Tavern Pro-Classic Eyelash Adhesive

  $50.00
 • Adhesive Storage Container

  Adhesive Storage Container

  $14.99
 • Eyelash Adhesive Wipes

  Adhesive Wipes

  $10.00
 • Universal Adhesive Shaker

  $19.00
 • Eyelash Extension Cream Remover

  Cream Eyelash Extension Remover

  $19.00
 • Eyelash Gel Remover

  Gel Eyelash Extension Remover

  $17.00
 • Eyelash Extension Primer

  Eyelash Extension Primer

  $15.00
 • Lash Adhesive Pin - Clog Free

  Adhesive Clog Free Pin

  $2.50
 • Empty Adhesive Bottle

  Empty Adhesive Bottle

  $3.00