833-527-4828
  • Expert Series Eyelash Adhesive

    Lash Tavern Expert Series Adhesive

    $47.00
  • Top Shelf Eyelash Adhesive

    Top Shelf Volume Adhesive

    $26.00
  • Pro Classic Eyelash Extension Adhesive

    Lash Tavern Pro-Classic Eyelash Adhesive

    $42.00
  • Lash Adhesive Pin - Clog Free

    Adhesive Clog Free Pin

    $2.50
  • Empty Adhesive Bottle

    Empty Adhesive Bottle

    $3.00