• Expert Series Eyelash Adhesive

  Lash Tavern Expert Series Adhesive

  $47.00
 • Top Shelf Eyelash Adhesive

  Top Shelf Volume Adhesive

  $26.00
 • Pro Classic Eyelash Extension Adhesive

  Lash Tavern Pro-Classic Eyelash Adhesive

  $42.00
 • Adhesive Storage Container

  $14.99
 • Lash Adhesive Pin - Clog Free

  Adhesive Clog Free Pin

  $2.50
 • Empty Adhesive Bottle

  Empty Adhesive Bottle

  $3.00